Stanovy Viet Golf Clubu

Čl I. — Název a sídlo

I.1.            Název spolku: Viet Golf Club, z.s.

I.2.            Sídlo spolku: Vilová I 223, 252 50 Vestec

Čl II. — Charakter spolku

II.1.            Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob.

Čl III. — Účel spolku

III.1.            Základním účelem spolku je: pořádání sportovních, rekreačních a společenských akcí pro členy klubu a širší veřejnost

Čl IV. — Formy činnosti

IV.1.            Formami činnosti spolku jsou zejména:

  1. pořádání golfových turnajů
Čl V. — Nejvyšší orgán

V.1.            Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.

V.2.            Členská schůze je svolávána dle potřeby.

V.3.            Členská schůze především:

  1. přijímá členy,
  2. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
  3. volí a odvolává statutární orgán,
  4. rozhoduje o změnách stanov.

V.4.            Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl VI. — Statutární orgán

VI.1.            Statutárním orgánem spolku je Předseda.

VI.2.            Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí odvolán, nebo pozbude členství ve spolku.

VI.3.            Předseda jedná za spolek samostatně.

Čl VII. — Členství ve spolku

VII.1.            Členy spolku přijímá členská schůze.

VII.2.            Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

VII.3.            Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.

VII.4.            Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.

VII.5.            Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Čl VIII. — Závěrečná ustanovení

VII.1.            Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 24.10.2020

Ing. Son Phan